انتصاب دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

انتصاب دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

طی حکمی جناب آقای دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی منصوب شدند